CERTIFIKÁTY

Družstvo od roku 2003 pracuje v scertifikovaných systémoch.


ISO 9001

 

Dňa 3. decembra 2003 bol zavedený a scertifikovaný systém riadenia kvality podľa normy EN ISO 9001 : 2000 s platnosťou na obdobie troch kalendárnych rokov. Certifikačný audit i overenie funkčnosti systému zrealizovala spoločnosť VÚSAPL, a.s. Nitra. Súčasne udelila certifikát a pridelila certifikačnú značku.

 

ISO 14001

 

Dňa 5. októbra 2004 bol zavedený a scertifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001 : 1996 s platnosťou na obdobie troch kalendárnych rokov. Certifikačný audit a overenie funkčnosti systému zrealizovala akreditovaná audítorská spoločnosť APA-CERT SLOVAKIA spol. s r.o. Piešťany. Udelila certifikát a pridelila certifikačnú značku.

 

Integrovaný manažérsky systém

 

Dňa 14. novembra 2006 boli existujúce systémy prebudované a rozšírené na Integrovaný manažérsky systém podľa noriem:

 

ISO 9001 : 2000 – manažérstvo kvality
Systém zabezpečuje plnenie požiadaviek, kladených na produkt a trvalo zlepšuje jeho kvalitatívnu úroveň.

 

ISO 14001 : 2004 - manažérstvo environmentu
Vzhľadom na charakter výroby a geografickú polohu spoločnosti je zavedený systém zárukou systematickej starostlivosti o ochranu životného prostredia pri všetkých činnostiach spoločnosti.
 

BSi OH SAS 18001 – riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Identifikáciou nebezpečenstiev a rizík pre každú pracovnú činnosť sú vytvorené vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov spoločnosti.
 
Certifikačný audit a overenie funkčnosti systému zrealizovala akreditovaná audítorská spoločnosť APA-CERT SLOVAKIA,  spol. s r.o. Piešťany. Udelila certifikát č. CERT-APA – 016 – 2006 – IMS – PN a pridelila certifikačnú značku.
 
Kvalita a spoľahlivosť našich služieb, korektné environmentálne správanie a riadená činnosť v oblasti BOZP je predpokladom spokojnosti zákazníka a zárukou prosperity spoločnosti.
 
O priazeň zákazníkov sa chce NOVOCHEMA, družstvo uchádzať tradíciou, vybudovaným systémom a servisom.
 

    

Certifikáty a vyhlásenia zhody pre naše produkty:

 

Vyhlásenie zhody Syntetiky

 

Vyhlásenie zhody Synpur 

 

Certifikát Synpur Potraviny

 

Certifikát pre RPZ

 

Certifikát Renolast+Penetran